Facebook

Regulamin

Regulamin
11.Rybnik Blues Festival 17-19 lipca 2015

I. INFORMACJE OGÓLNE

Rybnik Blues Festival jest trzydniowym międzynarodowym wydarzeniem muzycznym odbywającym się każdego roku w Rybniku.
RBF od 2013 roku ma formułę konkursu zespołów/wykonawców.
Patronat honorowy nad festiwalem sprawuje Prezydent Miasta Rybnika.
Jedynym Organizatorem RBF jest Teatr Ziemi Rybnickiej
Plac Teatralny 1, 44-200 Rybnik, www.teatrziemirybnickiej.pl
Opiekę artystyczną nad festiwalem sprawuje Dyrektor TZR lub osoba przez niego upoważniona.
Gośćmi koncertu finałowego i koncertów towarzyszących są gwiazdy polskiego lub światowego środowiska muzycznego.
II. ELIMINACJE – wyłonienie uczestników konkursu

ETAP I

W konkursie mogą brać udział zespoły/wykonawcy, którzy nie mają na swoim koncie płyty wydanej przez koncern muzyczny i dystrybuowanej w sklepach sieciowych lub internetowych.
Wyłonienie zespołów do udziału w przesłuchaniach konkursowych odbywa się na podstawie nadesłanego do Organizatora Festiwalu materiału muzycznego.
Utwory (minimum 30 min. repertuaru) należy przesłać w formacie mp3 do na adres Organizatora Festiwalu: rybnikbluesfestival@gmail.com w terminie do 16.06.2015r..
Do nagrań należy dołączyć kwestionariusz zgłoszeniowy, a w nim:
– biografię zespołu wraz ze składem,
– informację o wymaganiach technicznych (rider),
– zgodę autora tekstu lub kompozytora, w przypadku gdy prezentowany utwór nie jest autorstwa członków zespołu,
– telefon i adres kontaktowy, e-mail
Wyboru uczestników Festiwalu dokonuje jury powołane przez Organizatora. Decyzja jury kwalifikującego zespoły jest ostateczna i nieodwołalna.
Wszyscy uczestnicy eliminacji zostaną powiadomieni o wynikach do 29.06.2015 e-mailowo lub telefonicznie.
Wszyscy uczestnicy eliminacji, którzy zakwalifikują się do II etapu Festiwalu, otrzymają nagrodę w wysokości 400 zł/zespół.

ETAP II

W przesłuchaniach konkursowych pierwszego dnia Festiwalu uczestniczą zespoły wyłonione
w trakcie eliminacji – ETAP I. Kolejność występujących określa Organizator w drodze losowania w dniu koncertu.
Zespoły konkursowe mają do dyspozycji 30 minut na prezentację od momentu wejścia na scenę.
Zwycięzców Festiwalu wyłania jury, którego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna. Werdykt zostanie ogłoszony przed koncertem finałowym pierwszego dnia imprezy.
Zwycięzcy Festiwalu otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe. O wysokości przyznanych nagród finansowych decyduje jury w uzgodnieniu z Organizatorem Festiwalu.
Zwycięzcy Festiwalu – laureaci oraz ewentualnie wyróżnione zespoły, prezentują się podczas koncertu drugiego dnia Festiwalu. Czas występu każdego zespołu wynosi od 30 do 40 minut od momentu wejścia na scenę.
Laureaci zobowiązują się do wystąpienia podczas koncertu drugiego dnia Festiwalu.
III. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

Rybnik Blues Festival jest imprezą plenerową. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych decyzją Organizatora może zostać odwołana lub przeniesiona do Teatru Ziemi Rybnickiej lub w inne miejsce wskazane przez Organizatora.
Zespoły przyjeżdżają na Festiwal na koszt własny.
Uczestnicy Festiwalu przywożą własne instrumenty i procesory.
Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, scenę, światła, obsługę techniczną oraz dwa wzmacniacze gitarowe, jeden wzmacniacz basowy i perkusję ze statywami, (wskazane jest przywiezienie własnej stopy, werbla, talerzy).
W przypadku złamania zasad regulaminu zespół może zostać zdyskwalifikowany.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i kolejności występów oraz do odwołania imprezy.
Wzięcie udziału w przesłuchaniach konkursowych jest automatyczną zgodą na zamieszczenie materiału muzycznego w postaci mp3 na stronie internetowej festiwalu z możliwością jego pobrania.
Wykonawca wyraża zgodę na pola eksploatacji (wymienione w art. 50 ust. o prawie autorskim i prawach pokrewnych):
wszelkie utrwalenie i zwielokrotnienie i zapisywanie na wszelkich nośnikach.
wprowadzanie do różnych urządzeń i wszelkie inne rozpowszechnianie
wszelkie nadawanie i reemitowanie
wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.
1. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację audiowizualną występów konkursowych oraz na wykorzystywanie tego zapisu w celach promocyjnych i marketingowych Festiwalu.
2. Organizator jest wyłącznie uprawniony do decydowania o sposobie i terminie i zakresie(w całości lub części) korzystania z rezultatów pracy (wykonawstwa) oraz materiałów nagraniowych powstałych podczas prezentacji na Rybnik Blues Festival.
3. W czasie trwania imprezy wszelkie wnioski i skargi należy kierować do Biura Organizacyjnego znajdującego się na terenie Festiwalu.

 

 

 

CyberChimps